Grade 10 – 12 – Taalstrukture en -konvensies / Language structures and conventions – Woordorde / Word order