Grade 8 – 9 – Taalstrukture en -konvensies / Language structures and conventions – Woordorde / Word order